Základní informace

Adresa

Svaz výrobců vápna České republiky

K Cementárně 1261/25

153 00 Praha 5 – Radotín

Telefon

+420 606 281 477

E-mail

svvapno@svvapno.cz

www

www.svvapno.cz

IČO

492 77 146

DIČ

CZ49277146

Statut

zájmové sdružení právnických osob

Datum vzniku

3. července 1992

Právní forma

Zájmové sdružení právnických osob zapsané pod spisovou značkou L 58804 vedenou

u Městského soudu v Praze.

Účel svazu

 • Svaz sdružuje právnické osoby činné ve výrobě vápna a mletých a drcených vápenců na území ČR.
 • Svaz je právnickou osobou s právy, povinnostmi a působností, jak jsou pro svaz, jeho orgány a členy v souladu s právními předpisy vymezeny příslušnou smlouvou a stanovami.
 • Účelem sdružení členů svazu je spojení dále uvedených činností a prostředků ve prospěch a ve společném zájmu členů svazu a k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a pomoci jak v tuzemsku, tak i zahraničí.
 • Účelem sdružení je dále prosazování společných a individuálních zájmů členů svazu a ochrana jejich oprávněných zájmů.

Předmět činnosti svazu

 • Ochrana a hájení společných zájmů v oblasti technické, ekologické a organizační.
 • Řešení společných technických, technologických a sociálních problémů.
 • Řešení problematiky životního prostředí.
 • Podpora vědy a techniky, včetně aplikace výzkumu a vývoje a při technické normalizaci.
 • Zabezpečení odborných posudků a poradenství v oboru.
 • Pořádání společných odborných akcí a navazování spolupráce s externími tuzemskými a zahraničními odbornými institucemi.
 • Příprava a zpracování souhrnných informací včetně ekologických.
 • Sledování a prosazování společných zájmů v oblasti zahraničních kontaktů.
 • Vytváření podmínek pro zlepšování služeb pro stavebnictví, průmysl, životní prostředí a zemědělství.
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
 • Zajišťování činnosti sekretariátu svazu.

Zpracování dat podle GDPR

 

Zpracování dat podle GDPR

Informace o zpracování osobních údajů z důvodu spolupráce

Svaz výrobců vápna České republiky, zájmové sdružení právnických osob z pozice správce podle Nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zpracovává u spolupracujících osob osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení kontaktní osoby
 • telefonický a emailový kontakt kontaktní osoby

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro realizaci spolupráce, dle právního titulu uzavření a plnění spolupráce. Osobní údaje budou zpracovány po dobu spolupráce a následně archivovány z důvodu možnosti hájení práva a oprávněných zájmů společnosti po dobu 10 let. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci řádně zabezpečeného archivu společnosti, a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.

Každá spolupracující osoba má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:

 • požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů
 • požádat o výmaz evidovaných osobních údajů
 • požádat o omezení zpracování
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na:

Ing. Lukáš Peřka, tajemník svazu,

pí. Blanka Schlattauerová, sekretariát svazu,

e-mail: svvapno@svvapno.cz